Судска управа Прекршајног суда у Чачку

Послови судске управе су послови који служе вршењу судске власти.
Пословима судске управе обезбеђују се услови за правилан и благовремен рад и пословање суда.
Под пословима судске управе сматрају се послови унутрашње организације одређени законом и Судским пословником.

Судску управу Прекршајног суда у Чачку чине:

• Председник суда, Данка Ђорђевић Грујичић

Председник руководи судском управом. Поједине послове судске управе председник може поверити заменику председника.

За заменика председника суда одређена је судија Љиљана Анђелић, која замењује председника суда у случају спречености или одсутности.

• Судијски помоћник, Дражен Петковић

Помаже председнику суда у вршењу послова судске управе.

• Систем администратор, Богдан Домановић

Обавља послове који се односе на успостављање и одржавање информационо-комуникационих система.