Надлежност Прекршајног суда у Чачку

Прекршајни суд у Чачку основан је за територију општине Лучани и за град Чачак, са одељењем суда у Гучи, за територију општине Лучани. Отпочео је са радом 01.01.2010. године у складу са Законом о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава и Закона о уређењу судова ("Сл. гласник Р. Србије" бр. 116/08) и обавља свој рад у складу са Законом о прекршајима ("Сл. гласник Р. Србије" бр. 101/05, 116/08, 104/09 и 111/09).