Пријем писмена и издавање уверења

Пријем писмена

Пријем писмена врши се у одсеку писарнице Прекршајног суда у Чачку сваког радног дана од 7.30 часова до 15.30 часова.
Пријем писмена врше референти експедиције. Приликом пријема писмена службеник је дужан да на примерак поднеска странке стави пријемни штамбиљ.

 032 325-273, 032 349-270 локал 112

Издавање уверења

Захтеви за уверења да физичка лица, правна лица и одговорна лица у правном лицу нису прекршајно кажњавана или да им није изречена заштитна мера забране вршења одређених делатности, као и захтеви за потврде да су измирене све обавезе према Прекршајном суду у Чачку, предају се на писарници суда сваког радног дана у времену од 7.30 до 15.30 часова.
Захтеви се предају у слободној или електронској форми али обавезно морају да садрже за правна лица пуни назив, седиште, ПИБ и МБ, а за физичка лица адресу становања и ЈМБГ. Уверења и потврде издају се истог дана када је и поднет захтев у времену од 7.30 до 15.30 часова.

Образац захтева за издавање уверења о некажњавању за физичка лица - предузетнике

Преузмите документ


Образац захтева за издавање уверења о некажњавању за правна лица

Преузмите документ


Образац захтева за разгледање списа

Преузмите документ


Образац захтева за препис и фотокопирање списа

Преузмите документ


Такса за издавање уверења и потврде износи 190 динара и плаћа се путем таксених марака које се могу купити код ЈП "Пошта Србије".

АКО СЕ УВЕРЕЊЕ ИЗДАЈЕ У ДВА ИЛИ ВИШЕ ПРИМЕРAКА. ЗА ДРУГИ И СВАКИ ДАЉИ ПРИМЕРАК ПЛАЋА СЕ ПОЛОВИНА ГОРЕ НАВЕДЕНЕ ТАКСЕ.

 032 325-273, 032 349-270 локал 112