Prijem pismena i izdavanje uverenja

Prijem pismena

Prijem pismena vrši se u odseku pisarnice Prekršajnog suda u Čačku svakog radnog dana od 7.30 časova do 15.30 časova.
Prijem pismena vrše referenti ekspedicije. Prilikom prijema pismena službenik je dužan da na primerak podneska stranke stavi prijemni štambilj.

 032 325-273, 032 349-270 lokal 112

Izdavanje uverenja

Zahtevi za uverenja da fizička lica, pravna lica i odgovorna lica u pravnom licu nisu prekršajno kažnjavana ili da im nije izrečena zaštitna mera zabrane vršenja određenih delatnosti, kao i zahtevi za potvrde da su izmirene sve obaveze prema Prekršajnom sudu u Čačku, predaju se na pisarnici suda svakog radnog dana u vremenu od 7.30 do 15.30 časova.
Zahtevi se predaju u slobodnoj ili elektronskoj formi ali obavezno moraju da sadrže za pravna lica puni naziv, sedište, PIB i MB, a za fizička lica adresu stanovanja i JMBG. Uverenja i potvrde izdaju se istog dana kada je i podnet zahtev u vremenu od 7.30 do 15.30 časova.

Obrazac zahteva za izdavanje uverenja o nekažnjavanju za fizička lica - preduzetnike

Preuzmite dokument


Obrazac zahteva za izdavanje uverenja o nekažnjavanju za pravna lica

Preuzmite dokument


Obrazac zahteva za razgledanje spisa

Preuzmite dokument


Obrazac zahteva za prepis i fotokopiranje spisa

Preuzmite dokument


Taksa za izdavanje uverenja i potvrde iznosi 190 dinara i plaća se putem taksenih maraka koje se mogu kupiti kod JP "Pošta Srbije".

AKO SE UVERENJE IZDAJE U DVA ILI VIŠE PRIMERAKA. ZA DRUGI I SVAKI DALJI PRIMERAK PLAĆA SE POLOVINA GORE NAVEDENE TAKSE.

 032 325-273, 032 349-270 lokal 112