Nadležnost Prekršajnog suda u Čačku

Prekršajni sud u Čačku osnovan je za teritoriju opštine Lučani i za grad Čačak, sa odeljenjem suda u Guči, za teritoriju opštine Lučani. Otpočeo je sa radom 01.01.2010. godine u skladu sa Zakonom o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava i Zakona o uređenju sudova ("Sl. glasnik R. Srbije" br. 116/08) i obavlja svoj rad u skladu sa Zakonom o prekršajima ("Sl. glasnik R. Srbije" br. 101/05, 116/08, 104/09 i 111/09).